Regulamin Portalu zamówień www.directo.com.pl

Właścicielem i operatorem Portalu zamówień www.directo.com.pl, w szczególności zamówień produktów przemysłowych Arcos oraz akcesoriów jest Wioletta Wieczorkiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wioletta Wieczorkiewicz Directo z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 3b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, będąca podatnikiem podatku VAT oraz posiadająca numer NIP 928-125-51-90.

I. Definicje; postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) mowa jest o:

a) Dniach roboczych – rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przyznana została zdolność prawna, nabywającą Towary, w tym Konsumenta.
c) Kliencie prestiżowym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przyznana została zdolność prawna, nabywającą Towary, w tym Konsumenta, którym udostępniona zostanie przez Sprzedawcę m. in. aplikacja www.directo.com.pl oraz limit kredytowy (płatność z odroczonym terminem).
d) Kodeksie cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
e) Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f) Moim koncie – rozumie się przez to zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika zarejestrowanego względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika.
g) Punkcie Sprzedaży – rozumie się przez to lokal położony w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 3b, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
h) Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika w systemie składania zamówień www.directo.com.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności.
i) Sprzedawcy – rozumie się przez to właściciela Punktu Sprzedaży i operatora Portalu zamówień www.directo.com.pl –Wioletta Wieczorkiewicz Directo.
j) Towarach – rozumie się przez to produkty prezentowane w Portalu zamówień www.directo.com.pl.
k) Ustawie o ochronie danych osobowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).
l) Ustawie o prawach konsumenta – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
m) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
o) Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę odwiedzającą Portal zamówień www.directo.com.pl

2. Celem działania Portalu zamówień www.directo.com.pl jest ułatwienie sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu produktów przemysłowych Arcos oraz akcesoriów prowadzonych w Punkcie sprzedaży opisanym w punkcie 3 przez Wioletta Wieczorkiewicz Directo.
3. Wioletta Wieczorkiewicz Directo posiada ważne zezwolenia na sprzedaż produktów przemysłowych od dnia wykonywania działalności gospodarczej i jest zarejestrowana pod numerem NIP 9281255190 , numer Regon 300933969 , CEIDG 47.91.Z oraz 47.91.Z, 46.34.A, 46.34.Z, 47.25.Z, 70.22.Z
4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt sprzedaży położony w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 3b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon +48 601 951 919 , e-mail: biuro@directo.com.pl.
5. Dane dotyczące Towarów zamieszczone przez Sprzedawcę na Portalu zamówień www.directo.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
6. Korzystanie z Portalu zamówień odbywa się na zasadach przedstawionych
w niniejszym Regulaminie. Tym samym Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
7. Korzystanie z Portalu zamówień, w tym składanie zamówień przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
8. Warunkiem korzystania z Portalu zamówień www.directo.com.pl jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki to m. in.: Chrome, Opera, Firefox i Safari.

II. Warunki realizacji zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie sprzedaży przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na Portalu zamówień www.directo.com.pl jest dokonanie Rejestracji.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży. W formularzu Klient wskazuje:

a) zamawiany Towar lub Towary Klient może zamówić w ilości wielokrotności liczby 1 i wielokrotność liczb jak 2, 3,4 , 5 o ile jest to ilość dostępna obecnie w magazynie Directo .
b) imię i nazwisko;
c) adres dostawy;
d) dane do wystawienia faktury VAT (dla podmiotów gospodarczych);
e) kraj;
f) numer telefonu kontaktowego;
g) adres e-mail,
h) sposób płatności,
i) sposób dostawy.

3. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby, które nie dokonują zakupu Towarów w celach handlowych.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas Rejestracji potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi wszystkich istotnych elementów zamówienia.
5. Otrzymane potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
6. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego.
7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 k.c.). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub bezskutecznego upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu zwykłego, paragonu imiennego lub faktury VAT.
9. Zamówienia realizowane są we wtorki i czwartki (w szczególnych przypadkach w pozostałe dni robocze) w godzinach od 8:00 do 12:00, zgodnie z czasem przyjmowania przesyłek przez kurierów (firmy kurierskie).

III. Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na Portalu zamówień www.directo.co.pl są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed ostatecznym złożeniem zamówienia i w mailowym potwierdzeniu zamówienia.
2. Koszty przesyłki zależne są od ilości zamówionych paczek. Koszt przesyłki jednej paczki ( do 20 kg) wynosi 25 zł brutto.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów zależnie zmian kursu i zmian cen u dostawców. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

IV. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a) przelewem na numer konta bankowego: BRE BANK SA 76 1140 2004 0000 3102 7521 2002;
b) przy pomocy elektronicznego systemu płatności PayU.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innej formy płatności, tj. limitu kredytowego dla Klientów prestiżowych.

V. Przebieg realizacji zamówień

1. Dostawy realizowane są poprzez firmy kurierskie, z którymi firma Wioletta Wieczorkiewicz Directo posiada podpisane umowy. Dostawy realizowane w określonych przez Klienta porach mogą wiązać się z dodatkową opłatą. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.
2. Towar dostarczany jest na adres odbiorcy wskazany w formularzu zamówienia.
3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
4. Sprzedawca zastrzega, że osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości i osobom poniżej 18 roku życia zamówiona przesyłka nie zostanie przez kuriera wydana.
5. W przypadku wątpliwości co do wieku osoby odbierającej przesyłkę, kurier uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego jej wiek, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty za złożone zamówienie. Kolejnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty przesyłka zostanie przekazana kurierowi przez Sprzedawcę. Dostawy będą realizowane w ciągu 24 godziny od dnia przekazania przez Sprzedawcę przesyłki kurierowi.
7. Zaleca się, by przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
8. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru lub przesyłki. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany kurierowi, drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

VI. Reklamacje i zwroty w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w umowach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
3. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Konsumenta oraz nr zamówienia wraz z opisem i załączonymi zdjęciami. Reklamacje należy kierować na adres mailowy: biuro@directo.com.pl
4. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Zwroty należy przesłać na adres: Wioletta Wieczorkiewicz Directo, ul. Chłapowskiego 3b, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
5. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje w przypadku transakcji z Konsumentami

1. Niniejszy postanowienia Regulaminu stosuje się wyłącznie w umowach z Klientami będącymi Konsumentami.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad fizycznych lub prawnych.
3. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Konsumenta oraz nr zamówienia wraz z opisem i załączonymi zdjęciami. Reklamacje należy kierować na adres mailowy: biuro@directo.com.pl
4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Zwroty należy kierować na adres: ul. Chłapowskiego 3B, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Konsument, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą , wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż. W szczególności, Konsument ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych polubownych sądów konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto, Konsument w celu ochrony swych praw, jest również uprawniony do zwrócenia się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do:
a) Federacji Konsumentów – adresem strony: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html
b) Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

IX. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

X. Polityka prywatności

1. W czasie korzystania z Portalu zamówień www.directo.com.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w tym m. in. imienia i nazwiska, adresu, pod który ma zostać dostarczona przesyłka, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
2. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji i zwrotów). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
3. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie newsletteru, jego dane będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Wioletta Wieczorkiewicz Directo są gromadzone i przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Przetwarzanie danych osobowych może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych – Wioletta Wieczorkiewicz Directo na podstawie art. 23 ust 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania w nich zmian, uzupełniania, uaktualniania, prostowania lub usunięcia samodzielnie w sekcji “Moje konto”. Użytkownik może także zwrócić się z prośbą do Sprzedawcy o wprowadzenie stosownych zmian, uzupełnień, uaktualnień, sprostowań lub usunięcie danych. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.
6. Niektóre obszary Portalu zamówień www.directo.com.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki cookies, czyli w szczególności niewielkich rozmiarów pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przeznaczone do korzystania z Portalu zamówień www.directo.com.pl i usprawniające działanie pewnych funkcji, np. automatyczne logowanie. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku. Pliki cookies mogą zostać wyłączone. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityki prywatności znajdują się w dokumencie Polityka prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Użytkowników praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
2. Wszystkie zdjęcia i elementy graficzne, zarówno jako poszczególne elementy, jak i stanowiące całość zamieszczone na Portalu zamówień www.directo.com.pl, stanowią utwór i posiadają ochronę wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie lub rozpowszechnianie na jakimkolwiek polu eksploatacji bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któremu przysługują prawa do utworu stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 20.02.2016 r.
4. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:
a) na adres poczty elektronicznej: biuro@directo.com.pl;
b) w formie tradycyjnej na adres: Wioletta Wieczorkiewicz Directo, ul. Chłapowskiego 3b, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
c) telefonicznie pod nr: +48 601 951 919 .
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.